2002

Under 2002 märktes 6 732 fåglar av 73 arter. Med fullständig höstbemanning hade närmare 8 000 fåglar märkts. Av de märkta fåglarna var endast 9,0 % kungsfåglar och 12,7 % mesar. I genomsnitt brukar kungsfåglar plus mesar svara för hälften av årsfångsten. Årets i särklass största art i protokollen var grönsiska (27,8 %). Det gamla årsrekordet för antalet märkta grönsiskor mer än fördubblades! Till skillnad från många tidigare års brist på nya märkarter blev det denna höst en utökning av listan. Inte med en art, inte med två utan hela tre arter - rödstrupig piplärka, sammetshätta och videsparv. Den sistnämnda har varit väntad i decennier! Totalt omfattar nu märklistan 151 arter. En markant ökning i fångsten jämfört med föregående år kunde noteras för trädgårdssångare, svartvit flugsnappare och i viss mån törnskata. På plussidan kan nämnas rätt goda fångster av gärdsmyg, järnsparv, rödhake, grönsiska och sävsparv. 
   Den 4 augusti, när knappast några sällsynta fåglar förväntades i näten, fastnade en sammetshätta vid just raritetsnätplatsen norr om vassrännan (samma busksnår där bland annat svarthuvade sparven togs 1989). Arten är ny för Värmland och fyndet det 5:e i Sverige. Ett annat intressant inslag i augustifångsten var tre unga höksångare. Korsnäbbar i allmänhet och bändelkorsnäbb i synnerhet var ett påtagligt inslag bland flyttfåglarna under sensommaren och hösten. Bändelkorsnäbb noterades 26 dagar 9/8-5/11, därav 15 dagar i augusti. Tidigare hade endast två individer märkts genom alla åren, nu märktes hela 21 fåglar (18 i augusti, 3 i september).
Detaljerad sammanfattning år 2002
Märksiffrorna från år 2002
Återfynd från 2002
  
Tidigare årssammanfattningar  [1997]  [1998]  [1999]  [2000]  [2001]


 

 

 

 

 

 

 

Sammetshättan, märkt 4/8 2002


En av de 21 bändelkorsnäbbar som märktes 2002