1999

1999 gav ett ganska måttligt ringmärkningsresultat vid Hammarö fågelstation. Preliminärt noterades 6765 ringmärkta fåglar. Årets ringmärkning hämmades av tidvis svåra yttre omständigheter. Under våren rådde ett mycket högt vattenstånd i Vänern, vilket medförde att flera nätplatser låg under vatten. Återkommande blåsigt höstväder bidrog också till att hålla märksiffrorna nere. Många tropikflyttare visade relativt höga märksiffror bl a lövsångare, svartvit flugsnappare, trädgårdssångare och svarthätta. Barrskogsmesarna talltita och svartmes märktes fåtaligt medan blåmes, talgoxe, nötväcka och stjärtmes hävdade sig bättre. 24 sparvugglor och 11 pärlugglor i näten borde ha varit flera eftersom kvälls- och särskilt nattmärkning blev eftersatt p g a bemanningsproblem. Större hackspett och gråspett märktes i rekordantal. 6/10 fångades 3 gråspettar och 32! större hackspettar. Samma dag märktes också rekordmånga gärdsmygar (34 st). Av ovanligare arter i näten kan nämnas 1 lärkfalk, 13 gråspettar, 1 stenknäck, 1 näktergal, 2 mindre flugsnappare samt 1 kungsfågelsångare. Nya obsarter blev 1 rastande fjällabb på V Grisen, 2 sträckande ängshökar samt fjällugglan i december på norra delen av Skallholmen. Bland övriga observationer kan nämnas rastande sandlöpare och kustsnäppa på Grisskären, 1-2 stationära pilgrimsfalkar, bredstjärtad labb, tretåig mås samt upp till 6 sydsträckande havsörnar.

Två unga mindre flugsnappare märktes under hösten.

Höstens "tyngsta" nätgäst - en kungsfågelsångare. Foto: Björn Ehrenroth