Historik och läge
  
Södra Store holmen med Skage fyr kallas oftast Fyrholmen och är en sedan länge känd passage för många fåglar som sträcker vidare ut över Vänern. Här finns flera nätplatser för ringmärkning. Längst ut på udden görs ofta sträckräkningar, särskilt under vår och höst.

Ur skriften "Hammarö sydspets- Udde i Vänern" av Björn Ehrenroth och Björn Owe-Larsson

Hammaröns utformning med sydspetsen som en udde i "innanhavet" Vänern han gjort att många flyttfåglar framför allt på hösten koncentreras till fågelstationens område. Ortsbor har säkerligen sedan länge känt till fågelsträcken vid udden, men den första medvetna bevakningen av flyttfåglar vid Hammarö sydspets gjordes först under några senhöstdagar 1959. Året därpå organiserade medlemmar i Karlstads Ornitologiska Förening räkning av förbiflyttande och rastande fåglar. Under hela 60-talet var sträckräkning från i första hand tornet vid Skage fyr den viktigaste aktiviteten. Denna blev också grunden till bildandet av Hammarö fågelstation. I Sverige finns 21 fågelstationer.
   1967 färdigställdes stationsbyggnaden på Bränneholme, som sedan dess har varit bas för verksamheten. 1969 inleddes ringmärkningen, vilken sedan dess har varit den dominerande sysselsättningen. Vårmärkningen sker numera i april-maj och avslutas i vissa år början av juni. Den mera omfattande höstmärkningen pågår från slutet av juli till början av november. Fram t o m 2006 har 260411
fåglar av 153 arter ringmärkts och 247 arter observerats vid fågelstationen.
   En allt viktigare del i Hammarö fågelstations verksamhet har blivit information till allmänheten om fåglarnas ekologi och flyttning. Många grupper guidas varje år vid informationsanläggningen. Dessutom genomförs varje höst "Fågelstationens dag" med ca 600 besökare årligen.
   Stationschef är sedan många år Björn Ehrenroth. Ringmärkare och guider rekryteras av medlemmar från Karlstads Ornitologiska Förening, men även kunniga märkare från andra delar av landet tjänstgör ofta vid stationen.